ALGEMENE VOORWAARDEN

Wijzigingen of aanpassingen van bestaande bestellingen of documenten brengen een administratieve kost van 15 euro met zich mee. Bestellingen die door de klant 24 uur voor leveringsdatum worden geannuleerd brengen een onherroepelijke annulatiekost van 15 euro per bestelling met zich mee. Bij een annulatie met minder dan 24 uur voor leveringsdatum is het volledige bedrag van de bestelling verschuldigd (inclusief alle kosten). Voor het uitleveren van bestellingen op de dag van bestelling wordt een spoedleveringskost van 10 euro aangerekend, deze kost is bovenop de normale leveringskosten. Levering op zondag en feestdagen brengt een extra leveringskost van 8 euro met zich mee, deze kost is bovenop de normale leveringskosten. Indien u kiest voor een levering binnen een tijdspanne van 1,5 uur dan wordt een stiptheidstoeslag aangerekend van 10 euro. Voor leveringen na 18 uur wordt een avondtoeslag van 10 euro aangerekend. De betaalde leveringskosten hebben betrekking op slechts een éénmalige aanbieding: in de voormiddag (9 tot 12 uur) of namiddag (12 tot 18 uur). Bij het niet kunnen uitleveren van de bestelling dient de bestemmeling de levering in de winkel te komen afhalen of opnieuw leveringskosten te betalen voor een nieuwe levering.

Deze algemene voorwaarden maken integrerend deel uit van alle overeenkomsten met De Groene Droom BV aangegaan. De door De Groene Droom BV aangegane verbintenissen worden naar beste vermogen en met alle dienstige middelen uitgevoerd. De Groene Droom BV aanvaardt geen aansprakelijkheid behalve voor aan haar toe te rekenen bedrog. De koopwaar dient netto contant betaald te antwoorden. Eventueel afwijkende betalingsvoorwaarden zijn slechts geldig mits een andere vervaldatum op de factuur vermeld staat. Vazen, schalen en manden welke door De Groene Droom BV in bruikleen worden gegeven, worden automatisch en zonder verwittiging gefactureerd indien deze bij afhaling niet meer aanwezig of beschadigd blijken te zijn. Op de facturen is een interest verschuldigd van 12% per jaar, te rekenen vanaf de vervaldag en dit van rechtswege zonder ingebrekestelling. Bij gebrek aan betaling binnen de dertig dagen na vervaldag zal daarenboven van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire verhoging aangerekend worden van 15% op het factuurbedrag met een minimum van 50 euro. Na de eerste aanmaning wordt een forfaitair bedrag van 10 euro per herinnering aangerekend. Een aangetekende aanmaning wordt forfaitair aangerekend aan 15 euro. Klachten worden slechts aanvaard binnen de 24 uur na levering van de koopwaar. Facturen dienen binnen de acht dagen na factuurdatum te worden geprotesteerd. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Dit e-mailbestand, met inbegrip van zijn eventuele bijlagen, is een officieel document van De Groene Droom BV. Het kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u deze boodschap per vergissing hebt ontvangen, verzoeken wij u om de afzender daarvan onmiddellijk per e-mail of telefoon op de hoogte te stellen en ze vervolgens van uw computer te verwijderen zonder de inhoud ervan eerst te lezen, te vermenigvuldigen, te verspreiden of op andere wijze openbaar te maken aan derden. De Groene Droom BV kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden in dit bericht, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van in deze e-mail voorkomende incorrecte informatie. Deze gegevens worden U zuiver ter informatie verstrekt en kunnen geen aanleiding geven tot enige gehoudenheid/aansprakelijkheid vanwege De Groene Droom BV.